ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden betreffend voor de webshop "Vink Bikes" op www.vinkbikes.nl

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Vink Bikes, tevens handelend onder de naam Vinkbikes.nl. De overeenkomst bij online aankopen wordt aangegaan met Vink Bikes.

Vestigingsadres:
Bieslookpad 12
2215 BW Voorhout

Artikel 2 - Garantie

Garantie voor de aangeboden basisproducten op vinkbikes.nl betreft 2 jaar na factuurdatum met zichtbaar factuur. Wenst u inhoudelijk meer informatie omtrent ons garantietermijn, dan kunt u de website op Rijksoverheid raadplegen. 

 

De garantie valt onder de 1e aankoper van het product, zoals aangegeven op de factuur. Mocht deze eigenaar zijn product verkopen, zal hierbij het garantie termijn geheel komen te vervallen.

 

Indien er een gebrek ontstaat aan het product waarbij noodzakelijk is het product te vervangen, hetzij werkzaamheden zijn uitgevoerd op het gebied van spuitwerk.  Deze kosten worden niet vergoed door Vink Bikes. De kosten zijn voor de aankoper.

Artikel 3 - Retourneren

Wenst u uw bestelde artikel te retourneren, kunt u contact opnemen met Vink Bikes per mail, telefoon of Whatsapp. De gemaakte kosten voor retourneren zijn voor de aankoper van het product.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Gebruik van bestelde artikelen in de webshop van Vink Bikes is op eigen risico. Vink Bikes spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website. 

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.